Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden ContainerPLUS B.V. te Rucphen 

A. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
ContainerPLUS: de besloten vennootschap ContainerPLUS B.V. gevestigd te Rucphen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20140967.
Afnemer: iedere wederpartij die met ContainerPLUS B.V. een overeenkomst van verkoop en/of verhuur sluit.
Voorwaarden: deze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden
Za(a)k(en): opslag, accommodatie en transportcontainer(s).

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, offertes, aanvragen, mededelingen alsmede op iedere overeenkomst van verkoop en verhuur, tussen ContainerPLUS B.V. en afnemer.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden uitsluitend indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en/of na schriftelijke bevestiging door ContainerPLUS B.V..
2.3 Deze voorwaarden treden in werking op 17 Juni 2008 en gelden voor onbepaalde tijd.

B. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1 De door ContainerPLUS B.V. gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere op de verkoop of de levering drukkende kosten.
3.2 ContainerPLUS B.V. is bevoegd een aanbieding te wijzigen of in te trekken na aanvaarding door de afnemer mits dit onverwijld plaats vindt.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door aanvaarding van een aanbod of offerte middels een schriftelijke bevestiging door afnemer aan ContainerPLUS B.V. dan wel doordat ContainerPLUS B.V.. geheel of gedeeltelijk aan de order uitvoering heeft gegeven. Eventueel later gemaakte en/of aanvullende afspraken binden partijen op dezelfde wijze als waarop de overeenkomst zelf tot stand is gekomen.
4.2 Als datum van de totstandkoming der koopovereenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging door ContainerPLUS B.V. dan wel de datum waarop aan de order uitvoering is gegeven.
4.3 De huurovereenkomst vangt aan en eindigt op en met inbegrip van de in de huurovereenkomst vermelde kalenderdagen.
4.4 Iedere overeenkomst wordt door ContainerPLUS B.V. aangegaan onder de voorwaarde dat de afnemer voldoende kredietwaardig is en blijft. ContainerPLUS B.V. is gerechtigd de afnemer informatie te vragen ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid. De afnemer is verplicht op eerste verzoek van ContainerPLUS B.V. voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. ContainerPLUS B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat aan een dergelijk verzoek genoegzaam is voldaan.

C. Inhoud van de overeenkomst

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer ContainerPLUS B.V. schriftelijk in gebreke te stellen waarbij ContainerPLUS B.V. een redelijke termijn verkrijgt om alsnog aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen. Indien een overeengekomen levertijd dreigt te verstrijken en ContainerPLUS B.V. voorziet tot nakoming niet in staat te zijn wegens omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, is zij bevoegd de overeenkomst met de afnemer te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, dan wel met de afnemer een nieuwe termijn voor aflevering overeen te komen, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden omtrent overmacht is bepaald. 
5.3 Een leveringstermijn gaat eerst in nadat de gespecificeerde order door ContainerPLUS B.V. schriftelijk is ontvangen en alle voor de uitvoering nodige gegevens schriftelijk in het bezit van ContainerPLUS B.V. zijn. Indien (gedeeltelijk) vooruitbetaling is bedongen gaat de leveringstermijn eerst in nadat deze betaling door ContainerPLUS B.V. is ontvangen.

Artikel 6. Aflevering
6.1 Het depot van ContainerPLUS B.V. geldt als plaats van aflevering of bij levering op aanvoer van derden, de magazijn of fabriek van deze derden. Indien voor de aflevering een ander plaats is overeengekomen is de afnemer verplicht die maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ongehinderde aflevering van de te leveren zaken.
6.2 ContainerPLUS B.V. is, indien een gedeelte van de bestelling gereed is, vrij om te haren keuze dit gedeelte te leveren of te wachten totdat de gehele order gereed is. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is dat levering uit voorraad zal geschieden, heeft ContainerPLUS B.V. recht om te leveren uit voorraad van derden.

Artikel 7. Vervoer
Indien voor de aflevering een andere plaats is aangewezen worden door ContainerPLUS B.V. te leveren zaken vervoerd met eigen vervoermiddelen of door ContainerPLUS B.V. aangewezen vervoerders. Zij worden geleverd via vervoer over de weg tot zover het vervoermiddel op de verharde openbare weg kan komen. De kosten van dit vervoer worden afzonderlijk berekend.

Artikel 8. Prijzen en prijsverhoging
8.1 De verkoopprijs geldt af depot tenzij franco levering is overeengekomen. Alle met betrekking tot de koopovereenkomst verschuldigde vracht, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag, bewakings- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze na de koopovereenkomst worden ingevoerd of verhoogd, alsmede vervoerskosten komen ten laste van afnemer evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen.
8.2 De huurprijs is gebaseerd op gebruik van het gehuurde per kalenderweek. Schade ontstaan tijdens de huurperiode komen voor rekening van de afnemer.
8.3 In de overeengekomen huurprijs zijn de transportkosten niet inbegrepen. Deze komen voor rekening van afnemer en worden in zijn geheel bij eerste facturering in rekening gebracht. 
8.4 Onverlet het elders in deze voorwaarden geregelde is ContainerPLUS B.V. bevoegd naar haar keuze:
- aan de afnemer de bij aflevering geldende prijs in rekening te brengen volgens de op dat moment geldende prijzen en tarieven
- aan de afnemer door te berekenen de tussentijdse prijsverhogingen in de kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen valutawaarden. ContainerPLUS B.V. is niet verplicht hiervan vooraf mededelingen te doen. ContainerPLUS B.V. is wel verplicht de prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de afnemer te brengen. Aan afnemer komt het recht op ontbinding van de overeenkomst toe, in het geval de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.
8.5 De in lid 4 genoemde clausule is van toepassing op alle tussentijdse prijswijzigingen waaronder (doch niet uitsluitend) door toeleveranciers van ContainerPLUS B.V. doorgevoerde prijswijzigingen.

Artikel 9. Betaling
9.1 Betaling van de koopprijs dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling van de huurprijs dient maandelijks bij betaling achteraf, of vooraf, wat dan ook overeengekomen is, eveneens binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden.
9.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd over het totaal openstaande bedrag.
9.3 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, surséance van betaling, overdracht van bedrijf of fusie van de afnemer zullen diens verplichtingen jegens ContainerPLUS B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.4 Indien na het verstrijken van een daartoe gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is de afnemer op eerste verzoek van ContainerPLUS B.V. gehouden een bankgarantie te stellen voor de hoofdsom, rente gedurende 2 jaar en eventuele andere kosten als voorzien in deze voorwaarden. Indien de afnemer aan dit verzoek niet onmiddellijk voldoet is ContainerPLUS B.V. gerechtigd naar keuze de koopsom onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst door midel van een daar toe strekkende schriftelijke verklaring te ontbinden. Het voorgaande geldt onverminderd de rechten van ContainerPLUS B.V. op volledige schadevergoeding en onverminderd het recht van ContainerPLUS B.V. in- en buiten rechte de nakoming van de verplichtingen van afnemer te vorderen. 

Artikel 10. Gebruik van het gehuurde
10.1 Afnemer is verplicht het gehuurde gedurende de huurovereenkomst in goede staat te onderhouden en het uitsluitend te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming.
10.2 Het is de afnemer zonder schriftelijk toestemming van ContainerPLUS B.V. niet toegestaan het gehuurde te verhuren aan een derde of op andere wijze aan een derde in gebruik af te staan en evenmin mag het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van ContainerPLUS B.V. worden weggevoerd van het overeengekomen aanvoeradres.
10.3 Afnemer dient de door ContainerPLUS B.V. te stellen regels terzake gebruik van het gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken na te leven, bij gebreke waarvan afnemer aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende schade.
10.4 Het is afnemer niet toegestaan wijzigingen op af aan het gehuurde aan te brengen anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van ContainerPLUS B.V..

Artikel 11. Onderhoud en herstel
11.1 Gedurende de huurovereenkomst zal al het periodieke onderhoud door ContainerPLUS B.V. worden uitgevoerd.
11.2 Defecten aan het gehuurde alsmede schade of verlies dienen onverwijld aan ContainerPLUS B.V. worden gemeld onderopgave van alle bijzonderheden. Afnemer is verplicht de instructies van ContainerPLUS B.V. op te volgen.
11.3 Afnemer is aansprakelijk voor verlies van het gehuurde en voor schade, inclusief brandschade van welke aard ook, die gedurende de huurovereenkomst aan het gehuurde mocht toegebracht, alsmede voor de bedrijfsschade die ContainerPLUS B.V. mocht lijden, ongeacht of het verlies c.q. de schade het gevolg is van de schuld van afnemer, een derde, dan wel is ontstaan ten gevolge van overmacht.
11.4 Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, danwel met toestemming van en op aanwijzing van ContainerPLUS B.V..

Artikel 12. Verzekeringen
Ingeval van huur zal afnemer zorgdragen dat op zijn kosten een verzekering wordt afgesloten, ter dekking van afnemers en/of de aansprakelijkheid van ContainerPLUS B.V. terzake van door of tengevolge van het gebruik van het gehuurde toegebrachte schade inclusief brand- en bedrijfsschade.

Artikel 13. Teruglevering
13.1 Afnemer is verplicht het gehuurde bij het eindigen van de huurovereenkomst in goede en schone staat terug te leveren d.w.z. in de staat waarin het door ContainerPLUS B.V. is afgeleverd, bij gebreke waarvan de kosten van reiniging en herstel voor rekening van afnemer zullen komen.
13.2 Bij teruglevering wordt het gehuurde geinspecteerd. Behoudens tegenbewijs zijn tekorten of andere manco's die ContainerPLUS B.V. op de verhuurbon aantekent bindend voor afnemer.

Artikel 14. Incassokosten
Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In geval de afnemer in gebreke is met de voldoening van een geldschuld is deze onverminderd zijn nadere verplichtingen jegens ContainerPLUS B.V. verschuldigd het incassotarief vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten te 's-Gravenhage, zulks met een minimum van € 350.

Artikel 15. Garantie
15.1 ContainerPLUS B.V. garandeert dat op de datum van aflevering de zaak in overeenstemming is met de omschrijving in de offerte en/of opdrachtbevestiging en voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
15.3 ContainerPLUS B.V. verleent evenwel geen verdere garantie en aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan de fabrikant jegens haar heeft gegeven of aanvaard.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 ContainerPLUS B.V. is in geen geval aansprakelijk voor de indirecte kosten en/of schade -zoals bedrijfsschade- die voor afnemer mocht ontstaan ten gevolge van enige schade of defect aan de zaak c.q. het gehuurde.
16.2 ContainerPLUS B.V. is aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken aan de geleverde zaak veroorzaakt door opzet en bewuste roekeloosheid van ContainerPLUS B.V., zulks met uitzondering van schade veroorzaakt door niet leidinggevende ondergeschikten.
16.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ContainerPLUS B.V. beperkt tot: 10% van het factuurbedrag in geval ContainerPLUS B.V. een voor de levering gestelde termijn na ingebrekestelling overschrijdt en deze overschrijding ContainerPLUS B.V. is toe te rekenen; 100% van het factuurbedrag in geval van een aan ContainerPLUS B.V. toerekenbare tekortkoming anders dan als gevolg van overschrijding van een op levering gestelde termijn.
16.4 Mocht op grond van de bijzondere omstandigheden van enig geval de door ContainerPLUS B.V. uitgesloten aansprakelijkheid niet kunnen worden aanvaard dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximumuitkering waarvoor zij haar aansprakelijkheid heeft verzekerd en wel tot het bedrag dat haar assuradeur terzake van deze aansprakelijkheid daadwerkelijk uitkeert.
16.5 De in het voorgaande lid bedoelde vergoedingen worden bedongen als maximum.
16.6 Afnemer vrijwaart ContainerPLUS B.V. voor alle aanspraken van derden, voortkomend uit het onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde zaken of het gebruik in afwijking van door ContainerPLUS B.V. gestelde voorschriften en instructies.

Artikel 17. Reclames; klachttermijnen
De afnemer dient de door ContainerPLUS B.V. afgeleverde zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Hij dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
of de juiste zaak is afgeleverd;
of de afgeleverde zaak wat betreft kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen;
of de afgeleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze niet specifiek zijn overeengekomen - aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer dit binnen drie (3) werkdagen na aflevering schriftelijk aan ContainerPLUS B.V. te melden. Bij niet zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen een redelijke termijn, waaronder dient te worden verstaan drie (3) werkdagen, nadat de afnemer deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Artikel 18. Overmacht
18.1 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft ContainerPLUS B.V., indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring ter keuze van ContainerPLUS B.V. zonder dat ContainerPLUS B.V. tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is, voor zover de overmachtsituatie niet langer duurt, dan drie (3) maanden.
18.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van ContainerPLUS B.V. onafhankelijk ,ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - tengevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze door afnemer niet meer kan worden verlangd.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht
19.1 De eigendom van het door ContainerPLUS B.V. geleverde gaat eerst op afnemer over, nadat de vorderingen van ContainerPLUS B.V. op afnemer ter zake van geleverde of nog te leveren zaken, c.q. ter zake van tekortschieten door afnemer in de nakoming, integraal en met inbegrip van rente en kosten zijn voldaan. Alle kosten en schaden vallende op of belopen door de zaken gedurende de periode dat het eigendom nog niet is overgegaan komen ten laste van afnemer.
19.3 Afnemer zal zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust voldoende tegen, beschadiging en diefstal verzekeren. Zijn aanspraken draagt hij op eerste verzoek aan ContainerPLUS B.V. over.
19.4 Het is afnemer niet toegestaan de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te bezwaren, te vervreemden of aan derden in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ContainerPLUS B.V..
19.5Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ContainerPLUS B.V. niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is ContainerPLUS B.V. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of bij derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde factuurbedrag per dag.
19.6 ContainerPLUS B.V. behoudt zich nu voor alsdan het pandrecht als bedoeld in artikel 3:237 BW voor op door ContainerPLUS B.V. geleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan, tot meerdere zekerheid voor vorderingen die ContainerPLUS B.V. op dat moment op afnemer heeft of nog zal verkrijgen. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van ContainerPLUS B.V. alle nodige medewerking te verlenen aan vestiging van dit panrecht.

Artikel 20. Risico
20.1 Het risico van de ContainerPLUS B.V. af te leveren zaak is voor rekening van de afnemer vanaf het moment van de aflevering, bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden.
20.2 Indien de afnemer op de leveringsdatum in verzuim is en ContainerPLUS B.V. derhalve niet in staat is tot aflevering, gaat het risico voor door ContainerPLUS B.V. af te leveren zaak over op de afnemer, vanaf de voor aflevering gestelde datum, onverminderd de overige aan ContainerPLUS B.V. krachtens wet of leveringsvoorwaarden verder toekomende rechten.

Artikel 21. Ontbinding; Annulering
21.1 Onverminderd het overig bepaalde in deze voorwaarden is ContainerPLUS B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden in de gevallen dat: 
a. de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard ofwel een verzoek tot het krijgen van surseance van betaling indient;
b. beslag op het geheel of een gedeelte van afnemers' vermogen wordt gelegd;
c. de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gelegd;
d. de afnemer enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
e. de afnemer overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging der doelstelling van zijn bedrijf, door enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht de overeenkomst bij schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zekerheid voor de betaling te verlangen zonder dat ContainerPLUS B.V. tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is: alles tenzij de desbetreffende handelswijze van ContainerPLUS B.V. in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn.
21.2 Indien de afnemer de overeenkomst wenst te annuleren is vooraf schriftelijke toestemming van ContainerPLUS B.V. vereist. In geval van annulering berekent ContainerPLUS B.V. aan de afnemer een vergoeding van 30% van het factuurbedrag als ontbindingsvergoeding terwijl het tijdstip van ontbinding niet eerder kan ingaan dan 14 dagen na verzending van de schriftelijke toestemming dor ContainerPLUS B.V.

Artikel 22. Bewijs
22.1 Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de afnemer zijn de administratieve gegevens van ContainerPLUS B.V. beslissend, behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs.
22.2 Behoudens tegenbewijs beantwoordt de door ContainerPLUS B.V. afgeleverde zaak aan de met de afnemer gesloten overeenkomst.

D. Slotbepalingen

Artikel 23. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen ContainerPLUS B.V. en afnemer, alsmede op alle geschillen is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 24. Bevoegde rechter
In afwijking van de wettelijke regels voor de relatieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter is ContainerPLUS B.V. bevoegd de afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Breda.